Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

obscene

lemondifficult:

Applying for jobs is starting to feel a lot like

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamarvelax marvelax
obscene
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viamarvelax marvelax

June 23 2015

obscene
everybody is a sausage
Reposted fromanabee anabee viaradaetyki radaetyki
obscene
"Nie chcę być trzeźwa. Trzeźwość kojarzy mi się z nieustającą czujnością i napięciem, podczas gdy życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie."
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaarrependimento arrependimento
obscene
6608 2927 500
Reposted fromkjuik kjuik viaarrependimento arrependimento
obscene
1399 c408 500
obscene
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaarrependimento arrependimento
obscene
4256 61cf 500
Reposted fromfrenulum frenulum viaarrependimento arrependimento
obscene
obscene
obscene
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
obscene
Reposted fromtfu tfu viaarrependimento arrependimento
obscene
obscene
4968 b593
Reposted fromkjuik kjuik viaarrependimento arrependimento
obscene
1639 57b2 500
happy father's day!
obscene
2199 d3fe 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaszaaatan szaaatan
obscene
5416 1cd3
Reposted frommartynkowa martynkowa viackisback ckisback
obscene
obscene
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
Reposted fromweightless weightless viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl